نشانی: همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - دفتر روابط عمومی

 

تلفن تماس: 9 - 08138381601
       
                    08138381324


Email: mmohammadi307@basu.ac.ir