ارتباط با ما

نشانی: همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - دفتر روابط عمومی

تلفن تماس: 9 - 08138381601
       
                    08138381324


Email: mmohammadi307@basu.ac.ir 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند